Med Italijo in Ilirikom: slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki

Avtorji

Rajko Bratož

Ključne besede:

Rimski imperij, zgodovina, Slovenija, pozna antika, Vzhodne Alpe, severni Jadran

Kratka vsebina

Knjiga Rajka Bratoža predstavlja zgodovino današnjega slovenskega ozemlja in sosedstva v obdobju od oglejske vojne ob uzurpaciji Maksimina Tračana v prvi polovici tretjega stoletja po Kr. pa do priznanja Slovanov v poznem šestem in zgodnjem sedmem stoletju ter se pri tem naslanja na izjemno število primarnih literarnih in rimskih epigrafskih virov, s čimer zagotavlja bralcu seznanitev z enciklopedično količino informacij o poznoantičnem obdobju. Vsebinsko obdeluje knjiga tri sklope področij, ki jih na skoraj 700 straneh razdela skozi deset sklopov poglavij: 1) razvoj imperialno-upravne strukture Rima na območjih med Ilirikom in Italijo od časov vojaških vladarjev tretjega stoletja preko obdobja tetrarhij in obdobja med Konstantinovo ter Teodozijevo vladavino vse do propada zahodnega Rima in obdobja domnevne Justinijanove vladavine nad danes slovenskimi območji; 2) razvoj religioznega življenja med Ilirikom in Italijo od staroverskih kultov, najsi bo rimsko-državnih, staroselskih ali vzhodnjaških, preko dobe zgodnjega krščanstva in vse do obdobja oglejske herezije; 3) razvoj 'barbarskih' ljudstev od dobe herulskih vdorov tretjega stoletja, preko tri-etnične skupine Greuthungov, Hunov in Alanov vse do, kako drugače, dobe Slovanov. Četudi knjiga mestoma ponuja rešitve, ki se odmikajo od starejših, slovenski javnosti že posredovanih, npr. glede "antičnih barbarov" Savske Panonije v recepciji Prokopijevega prevajalca Kajetana Gantarja, predstavlja delo kompleksno študijo zgodovine danes slovenskih območij med pozno antiko in zgodnjim srednjim vekom, ki bo s svojimi mnogoštevilnimi tudi epigrafskimi podrobnostmi pritegnila kogarkoli, ki ga antična preteklost študijsko zanima in privlači. Kot takšna predstavlja primerno obeležje ob nedavnem slavljenju 2000-letnice nastanka rimske Emone.

Izdano

1 January 2014

Tiskane izdaje ISSN

1408-3531